Популярні запитання


Що означає скорочення PISA?     

Program for International Student Assessment (Програма міжнародного оцінювання учнів).


Хто і коли започаткував програму?      

Програму було започатковано в 1997 році Організацією з економічного співробітництва та розвитку (OECР).


Яка основна мета програми?        

Метою програми є визначення тенденцій у результатах освітніх програм різних країн; чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі.


Хто відповідає за проведення і підготовку дослідження?

За проведення і підготовку дослідження відповідають країни-учасниці, а також консорціум з питань дослідження й міжнародні партнери (установи, які працюють у дослідженні за контрактом).


Чому PISA – унікальне дослідження?

PISA – програма всесвітнього масштабу. На сьогодні понад 70 країн  беруть участь в обстеженні.

Програма проводиться кожні три роки, щоб можна було відстежити  прогрес у досягненні навчальних результатів.

PISA є єдиним міжнародним обстеженням освіти для оцінки знань і умінь 15-річних підлітків.

PISA унікальна з огляду на те, як досліджуються питання про «навчальні досягнення». У програмі передбачається вивчення сформованості учнівських компетентностей, дослідження не зосереджується на програмовому матеріалі.

PISA аналізує сформованість здатності учнів застосовувати знання й уміння в ключових предметних областях, а також аналізувати, міркувати.

У програмі також передбачається вивчення мотивів навчання.

Звіти програми дозволяють приймати політичні рішення в галузі освіти, вивчати досвід передових шкіл, визначати те, наскільки школи здатні підготувати підлітків до життя в суспільстві.


Чи можна точно визначити місце, яке країна посіла у загальному рейтингу?     

Ні. Кожна країна посідає місце в рейтингових списках за результатами програми в окремих когнітивних галузях  (читання, математика, природничі науки). Оскільки ж у програмі беруть участь не всі підлітки країни, а лише їх часткова вибірка, то за результатами програми не можна достеменно визначити місце країни в рейтингу.


Хто платить за дослідження?

Дослідження проводиться за рахунок членських внесків країн-учасниць. Вони  беруть на себе всі витрати на його проведення.


Скільки коштує участь у дослідженні для країни?      

Вартість дослідження містить дві складові – плату за участь у дослідженні, а також внутрішні витрати на проведення дослідження у країні.  За участь в циклі поточного року Україна заплатить 48 385 Євро. Внутрішніми для України є витрати на підготовку до дослідження, друк матеріалів, адміністрування програми тощо.


Чи усі країни, які заплатили за участь у дослідженні, а також провели тестування й опитування, потрапляють у міжнародну базу даних за його результатами?  

Ні. Якщо в безпосередньому тестуванні візьме участь кількість учнів, менша за визначену кількість, що увійшла до вибірки тестування, або буде виявлено фальсифікації даних, а також інші порушення вимог тестування, результати країни не будуть внесені до міжнародної бази даних.


 Що таке «провідна галузь дослідження»?      

У кожному циклі дослідження обирається провідна галузь (математика, читання або природничі науки). Це дозволяє детальніше вивчити питання про навчальні досягнення учнів у певній галузі. У циклі 2018 року провідною галуззю дослідження є читання.


Що таке цикл PISA? Які галузі були провідними в різних циклах PISA й коли?

Циклом PISA називають трирічний період між основними етапами дослідження. Кожний цикл містить указівку на рік, коли проходить основний етап. Уже відбулося шість циклів дослідження, а саме: PISA-2000, 2003, 2006, 2009, 2012 і 2015.

Усі три галузі PISA (читання, математика, природничо-наукові дисципліни) досліджують у кожному циклі, однак для провідної галузі циклу розробляють нові завдання, а до анкет уключають питання, що стосуються відповідної провідної галузі.

У циклах 2000, 2009 років повідною галуззю було читання. У поточному циклі 2018 року воно також є провідною галуззю.

У циклах 2003, 2012 років  провідною галуззю була математика.

У циклах 2006, 2015 років провідною галуззю були природничо-математичні дисципліни.


Чому змінюється провідна галузь?

Та сама галузь стає провідною кожні 9 років, що дає можливість здійснити глибокий аналіз сформованості відповідної грамотності в учнів різних країн світу, простежити зміни в результатах окремих країн після впровадження новітніх освітніх практик у певній галузі на підставі врахування даних PISA, визначити чинники, які найбільше упливають на навчальні досягнення учнів.


Чим зумовлено 3-річну тривалість циклів PISA?

Тривалість циклу (3 роки) зумовлено необхідністю: оновлення засадничих документів дослідження; розробки, адаптації й перекладу  матеріалів дослідження; підготовки програмного забезпечення; удосконалення процедур проведення тестування й анкетування; пілотування матеріалів і процедур дослідження з подальшим їх коригуванням; проведення основного етапу тестування й анкетування; підготовки й аналізу даних, підготовки звіту за результатами дослідження.


Що таке пілотний та основний етапи PISA?

У дослідженні PISA передбачено чотири етапи: підготовчий, пілотний, основний і звітувальний. Упродовж пілотного й основного етапів учні/студенти всіх країн-учасниць проходять тестування й анкетування. Відмінність між цими етапами в тому, що під час пілотного етапу апробують інструменти дослідження (переклади тестових завдань, запитань анкет) з метою їх покращення в разі потреби й процедури дослідження з метою їх відпрацювання, а під час основного – проводять тестування й анкетування всієї вибірки учасників дослідження, за результатами яких формують звіти, порівнюють результати країни між собою, а також результати однієї країни за різні роки.


Чи передбачені програмою варіативні способи тестування?

Існують паперовий або комп’ютерний варіанти тестування.


У якому варіанті тестування братиме участь Україна?  

У циклі 2018 року Україна братиме участь у паперовому варіанті тестування.


У яких з когнітивних галузей дослідження буде брати участь Україна? 

Країнам з паперовим варіантом тестування пропонуються завдання з читання, математики та природничих наук.

В Україні будуть використані опитувальники для учнів, а також для адміністраторів шкіл.


Яка мотивація в учнів/студентів узяти участь у дослідженні PISA?

Це дослідження – важливе для вітчизняної освіти! Першочерговою мотивацією має бути бажання зробити освіту своєї країни конкурентоспроможною на світовому ринку, долучитися до чогось значущого в системі. Другим мотиваційним чинником є виконання цікавих, пізнавальних завдань, розширення власного світогляду.


Чому вибірку учасників становлять особи, починаючи з 15-річного віку?

15 років (у більшості країн світу) – є віком, близьким до віку завершення обов’язкового циклу навчання в школі.


Як визначається вибірка учасників тестування?      

У тестуванні можуть брати участь підлітки, вік яких становить від 15 років та трьох місяців до 16 років та двох місяців.

Оскільки пілотне дослідження в Україні поводилося у травні 2017 року, то у тестуванні брали участь  особи, які народилися в 2001 році. В основному ж дослідженні (квітень-травень 2018 року) візьмуть участь особи, які народилися у 2002 році. 


Як обираються школи для дослідження?       

Країна подає списки усіх навчальних закладів, у яких можуть навчатися 15-річні підлітки, указуючи їхні характеристики (регіон, мова навчання, тип школи тощо). Після цього партнер програми, Westat, обирає школи таким чином, щоб вибірка була репрезентативною – повною мірою представляла всі типи навчальних закладів країни.


Чи є репрезентативною  вибірка учасників дослідження?         

Так, PISA застосовує жорсткі технічні стандарти для формування вибірки шкіл і учнів у цих школах. Процедури формування вибірки стандартизовані, вони складаються з декількох етапів, на кожному з яких здійснюється контроль якості його реалізації.


Скільки учнів/студентів з одного закладу освіти, який увійшов до вибірки, беруть участь у дослідженні PISA-2018?

Від 3 до 38 учнів/студентів залежно від кількості учнів/студентів у закладі освіти.


Скільки закладів освіти взяли участь у пілотному етапі PISA-2018 в Україні?

У пілотному етапі PISA брав участь 41 заклад освіти.


Скільки закладів освіти беруть участь в основному етапі PISA-2018 в Україні?

В основному етапі PISA беруть участь близько 273 закладів освіти.


Скільки учнів/студентів узяло участь в пілотному етапі PISA-2018 в Україні?

1668 учнів/студентів.


Скільки учнів/студентів беруть участь від України в основному етапі PISA-2018?

Близько 6500 учнів/студентів.


Хто розробляє тестові завдання для програми?     

До розробки тестових завдань можуть долучитися всі країни. У циклі 2018 року у підготовці тестових завдань брали участь понад 40 країн.


Чи в кожному тестовому зошиті, який отримує учасник PISA, є завдання з усіх трьох галузей дослідження?

Ні. У поточному циклі PISA в усіх зошитах будуть завдання з читання, оскільки це провідна галузь цього циклу. Крім завдань із читання, у третині зошитів будуть завдання з математики, у третині – завдання з природничо-наукових дисциплін і в третині – з математики й природничо-наукових дисциплін.


Якими є формати тестових завдань?   

Учасникам тестування пропонуватимуться завдання з вибором однієї правильної відповіді, а також завдання з наданням короткої або розгорнутої відповіді.


Чи можна ознайомитися із завданнями PISA поточного року?

Ні. Завдання поточного року є секретними. Проте на сайті Програми можна ознайомитися із окремими тестовими завданнями попередніх років. Приклади завдань, перекладених українською мовою, розміщено у розділі «Приклади завдань»


Скільки часу має учасник на виконання тестових завдань PISA, які наведені в тестовому зошиті?

Загалом 120 хвилин (2 години) з 10-хвилинною перервою після перших 60-ти хвилин.


Чи виконують учні по всій країні ті ж самі завдання?

Ні. Для тестування 2018 року будуть використані 30 різних версій тестових зошитів. В основному етапі дослідження у всіх цих версіях будуть завдання з читання, а також з математики і/або природничо-наукових дисциплін.


Де учень/студент повинен надавати відповіді на тестові завдання PISA?

Учасники тестування позначають свої відповіді в тестових зошитах. На початку зошита є чітка інструкція стосовно того, як виконувати завдання й де позначати відповіді. У свою чергу надалі до кожного тестового завдання є більш конкретні вказівки.


Чи отримують учасники тестові бали?  

Учасники не отримують тестові бали, натомість їхні тестові бали шкалюються і розміщуються на шкалі 200 – 800 із середнім відхиленням 500 і середньоквадратичним – 100.

Учасники з більшості країн набирають певну кількість балів в інтервалі від 400 до 600.


Як шкалюються результати дослідження?     

Результати шкалюються за допомогою модифікованого варіанта моделі Раша (теорія IRT).


Чи може хтось дізнатися, як окремий учасник виконував тест або відповідав на запитання анкетування?           

Ні. Результати тестування та анкетувань окремих учасників є конфіденційними. Вони подаються лише в узагальненому вигляді.


Хто перевіряє заповнені учнями/студентами тестові зошити?

Вітчизняні фахівці, які пройдуть 3-етапне навчання. Упродовж усього періоду їхньої роботи передбачені заходи щодо забезпечення якості перевірки, (наприклад, перевірка англомовних зошитів, незалежна перевірка зошитів шістьма фахівцями та ін.).


Чи будуть надані  українським учням буклети мовами національних меншин, як це відбувається під час ЗНО?  

Ні. Згідно з вимогами програми переклад завдань та опитувальників  мовами національних меншин відбувається  (або: є обов’язковий) лише тоді, коли відсоток учнів, які навчаються мовами національних меншин, становить більше 5%. В Україні лише кількість представників російськомовної меншини перевищує визначений показник.


Навіщо в програмі дослідження передбачено анкетування?

Інформація, зібрана із цих анкет, допомагає країнам вивчити зв’язок між тим, як учні виконують тестові завдання, і тими чинниками, які на це впливають, як-от: особливостями навчального середовища, соціально-економічними умовами життя сім’ї учня, ставленням підлітків до навчання тощо.


Які анкетування проводять у дослідженні PISA?

У дослідженні пропонують анкету для учнів/студентів, а також анкету для закладів освіти, які заповнює керівник закладу, де відбувається тестування.


Які питання пропонують в анкетах для закладів освіти?

Керівники закладів освіти відповідають на загальні питання щодо закладу освіти, його структури, особливостей роботи, а також на питання про педагогічні традиції, підходи до організації освітнього процесу.


Які питання пропонують в анкетах для учнів/студентів?

Питання анкети для учнів/студентів стосуються окремих характеристик самого учасника/учасниці (його/її вік, стать, походження його/її самого/ї та його/її батьків тощо), а також його/її ставлення до навчання, підходів до викладання, що застосовують учителі/викладачі, освітніх практик, атмосфери в закладі освіти тощо.


Чи всі учні/студенти заповнюють однакові анкети під час анкетування?

Під час основного етапу дослідження PISA всі учні будуть заповнювати однакові анкети.


Скільки часу відведено для заповнення анкети для учнів/студентів?

Близько 35 хв.


Чому важливо чесно відповідати на запитання під час анкетувань?                     

Для того щоб отримати об’єктивну інформацію про чинники, які впливають на якість навчальної підготовки учнів, учасники програми мають давати чесні відповіді на запитання.  Якщо учні нечесно відповідають на запитання, наприклад, пишуть, що сім’я має декілька машин, хоча насправді це не так, вони фальсифікують результати, і це призводить до помилкових суджень та оцінок експертів, відповідно й до невиправданих рішень щодо удосконалення освітнього процесу в країні.


Що повинен мати учень/студент із собою для тестування PISA?

Канцелярське приладдя (ручка, олівець, гумка), звичайний калькулятор і питну воду (за потреби).


Чи може учень/студент виходити під час тестування з класу/аудиторії, де проводиться тестування?

Так, але в супроводі представника закладу освіти. Разом із тим учасник не може покидати територію закладу освіти.


Чи можна використовувати електронні пристрої під час тестування PISA?

Учні/студенти можуть використовувати лише калькулятори. Використання інших електронних пристроїв (мобільних телефонів, смартфонів, планшетів) заборонене в усіх країнах-учасницях PISA.


Чи будуть спостерігачі в пунктах проведення PISA-2018?

У пунктах проведення будуть і вітчизняні, і зарубіжні спостерігачі.

Стати спостерігачами можуть і звичайні громадяни. Для цього вони мають заздалегідь повідомити про свої наміри представників відповідного регіонального центру освіти. Їх зареєструють і повідомлять про деталі подальшої співпраці.


Чи в один час відбувається тестування PISA в різних закладах освіти?

Ні. Тестування в різних закладах відбуватиметься в різні дні, відповідно до графіка, узгодженого з органами управління освітою й закладами освіти.


Скільки сесій тестування PISA проходить в одному закладі освіти?

У більшості закладів буде лише одна сесія, за потреби можливе проведення двох і більше сесій.